Po co to robimy?

Stowarzyszenie 61 zajmuje się udostępnianiem obywatelom informacji na temat sposobu realizowania mandatu, poglądów oraz doświadczenia zawodowego parlamentarzystów, przybliżenie zasad działania Sejmu i Senatu oraz umożliwienie użytkownikom internetu brania udziału w procesie podejmowania decyzji.

Tworząc serwis internetowy, zawierający informacje o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne, chcemy pomóc obywatelom w dokonywaniu wyboru reprezentantów, w ustaleniu kto i z jakim skutkiem reprezentuje ich interesy, ocenie w jakim stopniu spełniane są obietnice wyborcze. Chcemy również dać możliwość samodzielnego porównania poglądów polityków z opiniami użytkowników naszego serwisu. Pośrednio chcielibyśmy przyczynić się, między innymi, do częstszego i bardziej świadomego udziału Polaków w procedurach demokratycznych, a w szczególności do podniesienia frekwencji wyborczej, do tego, aby podejmowane przez obywateli wybory były racjonalne i w mniejszym stopniu uwarunkowane wpływem marketingu politycznego, wreszcie, do zwiększenia jawności i uczciwości w życiu publicznym.

Warunkiem rozumienia instytucji przedstawicielskich, a co za tym idzie aktywnego włączania się obywateli w rozwój wspólnoty i państwa jest wiedza. W demokracji wybieramy swoich przedstawicieli i to oni, jako przez nas wskazani są upoważnieni do decydowania o losach wspólnoty w naszym imieniu. Wiedza o tym, kim są i w jaki sposób realizują powierzony przez nas mandat zachęca do stawiania pytań, wzmacnia demokratyczne mechanizmy motywuje przedstawicieli do transparentnego działania. Wzmacnia również akceptację dla demokratycznego porządku i buduje poczucie więzi społecznej.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie 61 jest niezależną, apolityczną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel budowanie ogólnodostępnego systemu informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne.

Stowarzyszenie 61 od trzech lat realizuje projekt budowy serwisu mamprawowiedziec.pl, budując bazę informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne oraz wykorzystuje najnowocześniejsze formy rozwijającego się w nurtu wspierającego rozwój procesów demokratycznych poprzez narzędzia elektroniczne.

Prawo do informacji publicznej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelom prawo do informacji o swoich reprezentantach. Punkt pierwszy 61 artykułu Konstytucji stwierdza, że obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Obecnie wiedza na temat parlamentarzystów jest rozproszona. Poza naszym serwisem informacje udostępniane są w następujący sposób:

- przez instytucje publiczne, które zbierają i archiwizują dane w różny sposób i z różnych źródeł (np. Archiwum Partii Politycznych ISP PAN, Biuro Studiów i Analiz Sejmowych, Portal Sejmu i Senatu, Państwowa Komisja Wyborcza itd.); archiwa te mają jednak rozproszony charakter, często sposób ich udostępniania jest mało przyjazny dla zewnętrznego użytkownika, a w znakomitej większości opisane zbiory danych nie dają żadnych możliwości zewnętrznego zarządzania informacją (tworzenia kwerend, zestawów, porównań);

- przez media, które kierują się jednak tendencjami do skracania przekazu medialnego, co powoduje, informacje ważne oraz na temat tego czy i w jaki sposób jesteśmy reprezentowani, umykają, jesteśmy również świadkami tworzenia się kanału komunikacyjnego, w którym wyborcy pozostają bierni, a dialog toczy się głównie pomiędzy politykami, a mediami.

Jak to robimy?

Informacje o osobach publicznych prezentujemy w bieżąco uzupełnianym serwisie internetowym. Interesują nas między innymi takie informacje jak: kariera polityczna i zawodowa, aktywność społeczna, poglądy w kluczowych dla kraju sprawach, wyniki głosowań, oświadczenia majątkowe i rejestry korzyści. W celu uniknięcia subiektywizmu mediów i zapewnienia jak najwyższej jakości informacji, gromadzone dane pochodzą bezpośrednio od reprezentantów i ich ugrupowań politycznych, z bazy danych Państwowej Komisji Wyborczej, oficjalnej strony Sejmu i Senatu RP, bazy KRS, słowników biograficznych oraz innych archiwów i publikacji. Aby zaprezentować zebrane informacje, we współpracy z firmą informatyczną Pretius/Horus, opracowaliśmy system informatyczny (platforma WorkFlow) umożliwiający zbieranie, porządkowanie, przeszukiwanie i porównywanie danych, który w ramach niniejszego projektu pragniemy rozwijać.

Co to jest smart voting?

Źródłem wiedzy i dobrych praktyk są dla nas organizacje zajmujące się monitorowaniem osób pełniących wybieralne funkcje publiczne (potocznie nazywane organizacjami typu vote-smart), działające z powodzeniem w wielu krajach (min. www.vote-smart.org, www.theyworkforyou.com, www.smartvote.ch). Pozytywny wpływ, jaki organizacje typu vote-smart wywierają na aktywizację polityczną obywateli został zauważony m.in. przez Philippe Schmittera, profesora Europejskiego Uniwersytetu we Florencji i Uniwersytetu w Chicago. Powstanie elektronicznego systemu informacji o kandydatach i parlamentarzystach wpisał on na listę rekomendowanych reform dla europejskich demokracji (Philippe C. Schmitter, Democratic Reforms - Que faire? Ou faire?, w: Reflections on the future of democracy in Europe, European University Institute, Italy).

Warszawa, 5 maja 2009

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007 Stowarzyszenie 61